Algemene Voorwaarden

Welkom bij Burger zoekt Boer! We vragen graag je aandacht dat het gebruik van de website www.burgerzoektboer.nl juridisch betekent dat je je houdt aan deze algemene voorwaarden.

1. Burgerzoektboer.nl Account

Voordat je op burgerzoektboer.nl kunt reageren of een boerderij kunt toevoegen, moet een je een account aanmaken. Burgerzoektboer.nl heeft altijd het recht om een account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer je naar het oordeel van burgerzoektboer.nl in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van burgerzoektboer.nl een andere reden bestaat.

2. Reageren

Burgerzoektboer.nl behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg reacties te verwijderen of deze te weigeren.

Burgerzoektboer.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor jouw reactie(s) uit. Je bent aansprakelijk en vrijwaart burgerzoektboer.nl voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door jouw geplaatste reacties.

3. User generated content

Burgerzoektboer.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina’s en of de advertenties.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de content die je plaatst of instuurt naar burgerzoektboer.nl.

Je staat er voor in dat de content niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of burgerzoektboer.nl. In het bijzonder garandeer je dat de content niet strijdig is met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Jij vrijwaart Burgerzoektboer.nl voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit de inhoud en de vorm van de jouw geplaatste of ingestuurde content.

4. Licentie en privacy

Door plaatsing van enige content op onze sites geef je burgerzoektboer.nl een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Het privacystatement van burgerzoektboer.nl is van toepassing op ieder gebruik van burgerzoektboer.nl en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Burgerzoektboer.nl verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Burgerzoektboer.nl zal jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij je met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval burgerzoektboer.nl daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

5. Slotbepalingen

Burgerzoektboer.nl kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren je daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Eventuele gewijzigde voorwaarden zullen op burgerzoektboer.nl bekend gemaakt worden. Als je niet akkoord wilt gaan met de gewijzigde voorwaarden kun je dat per e-mail aan burgerzoektboer.nl laten weten; dan zal je burgerzoektboer.nl account worden verwijderd. Je kunt dan geen reacties meer plaatsen op burgerzoektboer.nl.

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van burgerzoektboer.nl samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.